PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

KARTA STAŁEGO KLIENTA

Program Lojalnościowy Karta Stałego Klienta – Klub TOVA

TOVA daje kobietom możliwość otrzymania namiastki luksusu, zarówno poprzez oferowaną jakość i wygodę ubrań, jak również przyjazne nastawienie, otwartośćw relacjach z nimi oraz profesjonalną opiekę.

Podczas pierwszych zakupów w sklepie online www.tova.pl dołącz do Klubu TOVA i ciesz się rabatami, prezentami i ekskluzywnymi przywilejami przygotowanymi wyłącznie dla jego Klientek.

Posiadanie Karty Stałego Klienta Klub TOVA zapewni Ci:

  • 10% rabat podczas pierwszych zakupów w sklepie online www.tova.pl
  • Informacje o nowościach pojawiających się w sklepie online
  • Informacje o ofertach specjalnych i prywatnych wyprzedażach przygotowanych wyłącznie dla członków Klubu TOVA

Jeśli przekroczysz progi zakupowe w ciągu trzech miesięcy od daty pierwszych zakupów, będziesz mogła cieszyć się jednorazowymi rabatami na kolejne zakupy oraz wyjątkowymi prezentami:

  •  5% rabatu powyżej 1500 złotych
  • 10% rabatu powyżej 2000 złotych
  • 15% rabatu oraz prezent powyżej 2500 złotych
  • 20% rabatu oraz prezent powyżej 3000 złotych.

ZAPISZ SIĘ DO PROGRAMUREGULAMIN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA STAŁEGO KLIENTA KLUB TOVA”

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki Programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Klub TOVA” , zwanego dalej „Programem”.

Organizatorem oraz administratorem Programu jest Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Katarzyna Janecka, zwana dalej „Organizatorem”.

Program skierowany jest do Klientów marki TOVA, zwanych dalej „Uczestnikami”, dokonujących zakupów w sklepie online www.tova.pl, zwanych dalej „Salonami”.

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat.

Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.

Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu mogą być wykorzystane wyłącznie przez Uczestnika Programu i nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie.

Celem Programu jest nagradzanie Uczestników Kuponami rabatowymi, zwanymi dalej „Kuponami”.

§ 2

Zasady funkcjonowania Programu

W celu przystąpienia do Programu osoba zainteresowana uczestnictwem zobowiązana jest do wypełnienia formularza dostępnego w sklepie internetowym www.tova.pl.

Wypełnienie i wysłanie Formularza oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.

Kwoty z zarejestrowanych paragonów na Koncie Uczestnika nie są wymieniane na gotówkę.

Warunkiem otrzymania Kuponu rabatowego jest przekroczenie progów kwotowych z paragonów, których wartości sumują się oraz w ciągu trzech miesięcy od wydania pierwszego z nich przekroczą progi:

5% rabatu powyżej 1500 złotych

10% rabatu powyżej 2000 złotych

15% rabatu oraz prezent powyżej 2500 złotych

20% rabatu oraz prezent powyżej 3000 złotych

Zarejestrowane paragony po przekroczeniu danego progu premiowego i otrzymania Kuponu są naliczane od początku, aż do osiągnięcia warunków uprawniających do kolejnego Kuponu, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Kupon ważny jest przez 30 dni od dnia jego otrzymania i może zostać zrealizowany przy kolejnych zakupach w sklepie online www.tova.pl

Paragon, który będzie realizowany z Kuponem rabatowym nie zostanie zarejestrowany na Koncie Uczestnika.

Otrzymanie Kuponu jest równoznaczne z anulowaniem na Koncie wartości paragonów, za które Kupon został otrzymany.

Otrzymany Kupon rabatowy jest jednorazowy.

§ 3

Formularz przystąpienia do Programu

Formularze przystąpienia do Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Klub TOVA dostępne są w sklepie online www.tova.pl.

Wypełnienie i wysłanie Formularza jest warunkiem przystąpienia do udziału w Programie. Uczestnik zobowiązany jest do wpisania swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz danych teleadresowych: adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza przystąpienia do Programu stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie.

§ 4

Zakończenie uczestnictwa w Programie

1. Uczestnik ma prawo zakończenia udziału w Programie poprzez pisemne powiadomienie Organizatora.

2. Rezygnacja Uczestnika z Programu powoduje anulację paragonów na Koncie.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o dezaktywacji Konta, na podany w Formularzu przystąpienia do Programu Stałego Klienta Klub TOVA adres e-mail.

§ 5

Dane osobowe

1. W Formularzu przystąpienia do Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Klub TOVA Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Katarzyna Janecka z siedzibą w Końskich przy ulicy Gruntowa 3, na potrzeby uczestnictwa w Programie Karta Stałego Klienta Klub TOVA oraz do celów marketingowych.

2. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. 1182 t.j. z późn. zm.).

3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich zmiany oraz żądania usunięcia.

4. Zmiana danych osobowych odbywa się poprzez pisemną informację przesłaną Organizatorowi.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Klub TOVA.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu lojalnościowego w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie www.tova.pl.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2016 roku, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia.