Czas realizacji zamówień wynosi od 5 do 7 dni
Wpisz szukaną frazę

Regulamin programu lojalnościowego TOVA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako ,,Program”/,,Program Lojalnościowy”), organizowanym przez Katarzynę Janecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KATARZYNA JANECKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Fabryczna 15, 26-200 Końskie, NIP: 6581910651, REGON: 260506525, (dalej jako ,,Organizator”).

2. Program jest prowadzony na terytorium Polski.

Program realizowany jest przez czas nieoznaczony.

3. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego tova.pl (dalej jako: ,,Sklep internetowy”/ ,,Sklep”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

5. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, punktów (dalej jako ,,Punkty”), które może wymienić na Towary oferowane w Sklepie internetowym Organizatora, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

6. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

8. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II UCZESTNICY PROGRAMU

1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

Uczestnikiem Programu (dalej jako: ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto w Sklepie internetowym Organizatora, jest Klientem Organizatora, zarejestrowała się w Programie i występuje jako Konsument.

W celu rozpoczęcia uczestnictwa w Programie, Uczestnik aktywuje odpowiednie okno zapisu do Programu, dostępne podczas rejestracji Konta w Sklepie internetowym lub wybiera odpowiednią opcję w Koncie, w dowolnym momencie po rejestracji.

2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

program do odczytu plików formatu PDF.

3. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w jednym czasie.

4. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

5. Zalecane jest zabezpieczenie loginu i hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku podejrzenia zalogowania się do Konta przez osoby nieuprawnione, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, który może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.

6. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania z Programu, Konta oraz Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. korzystania z Programu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

d. korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

e. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

7. Uczestnik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na wykonanie usługi od razu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy, Organizator rozpocznie świadczenie usługi 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że zgodnie z pkt. III Regulaminu Punkty będą przyznawane za zakupy, dokonywane od 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

III PUNKTY

1. Użytkownik uzyskuje Punkty dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Organizatora (dalej jako: ,,Zakup”).

2. Uczestnik Programu nabywa prawo do Punktów za Zakupy dokonane w Sklepie internetowym, przy czym ilość przyznanych za dany Zakup Punktów jest zależna od kwoty Zakupu Klienta, z zastrzeżeniem, że Uczestnik otrzymuje Punkty w wysokości odpowiadającej 8% wartości Zakupów. W celu uzyskania Punktów, Klient dokonujący Zakupu, powinien być zalogowany do swojego Konta w Sklepie internetowym. Uczestnik nabywa Punkty wyłącznie w przypadku Zakupu w którym wartość Towarów przekracza 100 (sto) złotych.

W razie gdy po przeliczeniu należnych Punktów, o których mowa w ppkt. 2, miałyby powstać Punkty niepełne lub Punkty w ułamkach, to liczba Punktów podlega zaokrągleniu w górę – do pełnego Punktu.

3. Organizator może również przyznawać Uczestnikom Punkty za inne niż Zakup czynności lub w wysokości innej niż wskazana w ppkt. 2, w ramach różnego typu akcji promocyjnych i rabatowych. Informacje o tym zostaną każdorazowo wskazane w Sklepie internetowym.

Naliczanie Punktów następuje automatycznie w ciągu 15 dni od dnia Zakupu, jednak nie wcześniej niż w dniu upływu prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika. Wcześniej Punkty oznaczone są jako niepotwierdzone.

Punkty nie są naliczane od zapłaconych przez Uczestnika kosztów dostawy.

Informacja o ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika prezentowana jest w ramach Konta Uczestnika w Sklepie internetowym.

4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

Punkty są ważne przez 12 (dwanaście) miesięcy od dnia ich przyznania. Punktu po upływie terminu ich ważności nie mogą być wykorzystywane i są kasowane.

5. Punkty są przyporządkowane do danego Konta Uczestnika, nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.

6. Uczestnik nie może przenosić Punktów na osoby trzecie.

7. Jeżeli nie dojdzie do Zakupu Towarów za które Uczestnikowi zostały przyznane Punkty (np. w przypadku odstąpienia), w przypadku nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, Punkty przyznane Uczestnikowi z tytułu danej czynności zostaną cofnięte.

8. Uczestnik może dokonywać wymiany Punktów wyłącznie w czasie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz w czasie trwania Programu.

Uczestnik może wymienić przyznane mu Punkty na nieprzecenione i nieobjęte promocją czy innym rabatem Towary w Sklepie internetowym Organizatora, przy czym Punkty pokrywają wyłącznie maksymalnie 50% ceny Towarów – bez kosztów jego dostawy. Pozostałą cześć ceny Towarów oraz koszt dostawy, Uczestnik dopłaca za pośrednictwem wybranej z form płatności, spośród form płatności prezentowanych w Sklepie internetowym. Uczestnik może skorzystać z wymiany Punktów, o której mowa w niniejszym podpunkcie, wyłącznie gdy wartość Towarów w zamówieniu w ramach, którego Uczestnik chce wymienić Punkty przekracza 100 (sto) złotych.

Aby wykorzystać Punkty podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Uczestnik wpisuje w koszyku zakupowym liczbę punktów, którą chce wymienić na zniżkę, co powoduje odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku. żeby skorzystać z Programu w koszyku zakupowym, Uczestnik musi być zalogowany na swoje konto.

9. Nabywanie oraz wymiana Punktów, o których mowa powyżej, nie łączy się z innymi promocjami czy rabatami w Sklepie internetowym z wyłączeniem produktów objętych wyprzedażą.

Uczestnik nabywa Punkty za zakup w ramach których wymienia punkty zgromadzone w Programie.

10. Wymiana Punktów na cenę Towarów, o których mowa powyżej, dokonywana według zasady, że 1 (jeden) Punkt jest wymieniany na 1 (jeden) złoty ceny Towaru. Uczestnik może dokonać jednorazowej wymiany Punktów w wysokości nie wyższej nić 2.000 (dwa tysiące) złotych.

IV ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i rozwiązać umowę składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub przesyłając oświadczenie na adres e-mailowy [email protected] .

1. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo
w Programie i rozwiązać umowę. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.

2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 14 (czternaście) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.

V REKLAMACJE

Reklamacje (w szczególności zastrzeżenia dotyczące ilości przyznanych Punktów) należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: KATARZYNA JANECKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE, ul. Gruntowa 3, 26-200 Końskie, na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.

3. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator przetwarza dane osobowe, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie lojalnościowym, rejestracji w Programie, zapisywania i ewidencjonowania informacji o zgromadzonych oraz wykorzystanych Punktach. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności Sklepu internetowego.

VII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

c. internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie internetowej Sklepu internetowego lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian, w stosunku do Uczestników będących Konsumentami, nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu lojalnościowego

– Formularz odstąpienia od umowy –

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.